Categorieën

Algemene voorwaarden
 
Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling bij Hokus Pokus. Het plaatsen van een bestelling betekent dat u akkoord gaat met deze voorwaarden. 

1. Algemene bepalingen.
1.1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Hokus Pokus zijn deze Algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
1.2. Het plaatsen van een bestelling betekent dat u akkoord gaat met deze Voorwaarden.
1.3. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4. Alle rechten en aanspraken, zoals die in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Hokus Pokus worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Hokus Pokus ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
1.5. Hokus Pokus is bevoegd om bij de uitvoering van bestelling(en) gebruik te maken van derden.
1.6. Alle artikelen in de webwinkel zijn voorzien van omschrijvingen die verstrekt zijn door de verschillende leveranciers en waar nodig aangevuld om de volledigheid te verbeteren. Daar waar door de fabrikant wasvoorschriften, gebruiksvoorschriften e.d. worden gegeven stelt Hokus Pokus zich niet aansprakelijk voor foute en/of onvolledige informatie die kan leiden tot defecten of verlies van het artikel.
1.7. Wanneer door Hokus Pokus gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegepast, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Hokus Pokus deze Voorwaarden soepel toepast.
1.8. Alle wettelijke gegevens betreffende identiteit, adres en bereikbaarheid van Hokus Pokus staan vermeld op de pagina Contact van de webwinkel en zijn ook opgenomen in elke orderbevestiging en op elke factuur.
1.9. Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Hokus Pokus in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Hokus Pokus vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
1.10. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
1.11. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

2. Overeenkomst.
2.1. Bestellingen kunnen uitsluitend worden gedaan via een orderbevestiging in de webwinkel, waarbij u alle wettelijk te verstrekken gegevens ontvangt en waarmee u zich tevens akkoord verklaard met deze Voorwaarden.
2.2. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Hokus Pokus. Hokus Pokus is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Hokus Pokus dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de orderbevestiging.
2.3. Acceptatie en totstandkoming van de overeenkomst blijkt uit de toezending van een factuur per e-mail door Hokus Pokus aan de koper, met daarop alle wettelijk te verstrekken gegevens van de verkoper Hokus Pokus, de koper zoals door hem/haar opgegeven, de te leveren artikelen, handelings- en verzendkosten, eventueel verwerkte kortingen, totaalprijs en vermelding van de in rekening gebrachte omzetbelasting (BTW).
2.4. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen koper en Hokus Pokus, dan wel tussen Hokus Pokus en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de koper en Hokus Pokus, is Hokus Pokus niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Hokus Pokus. 

3. Prijzen.
3.1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn per stuk, in euro's, inclusief BTW en exclusief afhandeling- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Schrijf- en typefouten voorbehouden.
3.2. Alle aanbiedingen van Hokus Pokus zijn vrijblijvend en Hokus Pokus behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
3.3. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Hokus Pokus.
3.4. De artikelprijs zoals vermeld op de toegezonden factuur zal door Hokus Pokus niet meer worden veranderd, tenzij schriftelijk met de koper overeengekomen.
3.5. Eventuele kortingen worden verrekend op de factuur, alsmede de definitieve totaalprijs.
3.6. Artikelen die wij speciaal voor u bestellen, kunnen niet worden geruild.

4. Betalingen.
4.1. Betaling dient te geschieden bij volledige vooruitbetaling.
4.2. Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan een bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de rekening van Hokus Pokus.
4.3. Indien om welke willekeurige reden het bestelde artikel niet (meer) leverbaar is, stuurt Hokus Pokus hiervan zo spoedig mogelijke bericht per email en ontvang u een creditnota voor het bedrag van het bestelde artikel. Het bedrag wordt dan binnen enkele dagen op u rekening teruggestort. 

5. Levering.
5.1. Hokus Pokus streeft er naar uw bestelling, mits op voorraad en op werkdagen vóór 15.00 uur besteld, binnen 1 werkdag na ontvangst van uw betaling te verzenden. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
5.2. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Hokus Pokus in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Hokus Pokus gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
5.3. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Hokus Pokus kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
5.4. De levering van de producten geschiedt naar het door de koper op de bestelbevestiging ingevulde adres. Hokus Pokus houdt zich het recht voor de door de koper verstrekte adresgegevens te controleren ter voorkoming van onnodige bestellingen. Levering vindt uitsluitend plaats binnen Nederland.
5.5. Alle bestelde artikelen worden goed verpakt aangeleverd bij PostNL. Hokus Pokus stelt zich niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies veroorzaakt door PostNL.

6. Eigendomsvoorbehoud.
6.1. De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Hokus Pokus verschuldigd bent, volledig heeft voldaan.
Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.
6.2. U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Hokus Pokus geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.3. Hokus Pokus garandeert niet dat de aan uw geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

7. Reclames en aansprakelijkheid.
7.1. U bent verplicht om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien een artikel bij aankomst beschadigd is of niet aan uw wensen voldoet, dan kunt u het betreffende artikel in de originele verpakking, met een begeleidend schrijven én aankoopbon / factuur binnen 7 werkdagen retourneren aan Hokus Pokus.
7.2. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Hokus Pokus de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
7.3. Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Hokus Pokus te retourneren. Retourzendingen worden enkel en alleen geaccepteerd indien in de originele verpakking, ongebruikt en onbeschadigd. Let op: Kostuums dienen binnen 3 dagen geruild te worden. Retouren worden onmiddellijk gecontroleerd op het feit of ze gedragen/gebruikt  zijn. Mochten wij constateren dat het gedragen/gebruikt is, dan wordt het bedrag alsnog volledig in rekening gebracht. Hierover is geen discussie mogelijk. Verzendkosten zijn áltijd voor rekening koper. Ongefrankeerde retourzendingen worden geweigerd of de hoge kosten voor ongefrankeerde verzending worden verrekend met het retour te ontvangen bedrag.
7.4. In alle gevallen waarin een product is teruggestuurd en door Hokus Pokus is geaccepteerd, wordt het aankoopbedrag binnen veertien (14) dagen teruggestort op de rekening waarvan het afkomstig is.
7.5. Hokus Pokus is verantwoordelijk voor de op deze website getoonde producten, de productinformatie, de levering en/of de prijzen. Aansprakelijkheid van Hokus Pokus voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. De totale aansprakelijkheid van Hokus Pokus wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot het bedrag dat u voor het product, waardoor of in verband waarmee de schade is veroorzaakt, heeft betaald. Voor het overige rust op Hokus Pokus geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. Deze beperkingen van aansprakelijkheid blijven buiten toepassing voor zover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Hokus Pokus dan wel voor zover deze in strijd zijn met bepalingen van dwingend recht. 

8. Bescherming persoonsgegevens.
8.1. Voor het kunnen uitvoeren van een bestelling is het noodzakelijk in het scherm “Adresgegevens" persoonlijke gegevens te verzamelen en op te slaan. Hokus Pokus respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming.
8.2. Hokus Pokus zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.